Regulamin

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domenami: www.polishcustomknives.pl, www.polishcustomknives.com.pl., www.polishcustomknives.com, www.polishcustomknives.eu, www.customknives.eu.     Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827). Sprzedawcą i administratorem sklepu internetowego jest firma:

Firma Konfekcyjna Dziekański Maciej Dziekański 

Adres: ul. Topazowa 33, 62-081 Baranowo

Adres do korespondencji i przesyłek: jak wyżej

tel. +48 504 131 063, e-mail: info@polishcustomknives.pl

Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 7772199086, Regon: 634595844.

Klient - ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego Regulaminu - w ramach dopuszczalnych przepisami. Negocjacje, te dla swej ważności wymagają formy pisemnej. W przypadku zrezygnowania przez klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy Regulamin.

 

 1. Definicje
 1. Sklep internetowy - oznacza, że umowa sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana jest drogą elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest konsument to odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
 2. Klient - osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę sklepu internetowego.
 3. Konsument - klient, osoba fizyczna dokonująca ze sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą - precyzyjna definicja - Kodeks Cywilny art. 22.
 4. Produkt - rzecz oferowana do sprzedaży lub usługa oferowana w sklepie internetowym.
 5. Regulamin - niniejszy Regulamin sklepu internetowego.
 6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży produktu zawierana na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego.
 7. Zamówienie - oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy (zamówienia produktu lub usługi).
 8. Newsletter - usługa świadczona drogą elektroniczną przez sprzedawcę, polegająca na rozsyłaniu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podany przez zainteresowanego adres e-mail.

 

 1. Postanowienia ogólne
 1. Zakres działalności - sprzedaż wysyłkowa noży z wykorzystaniem strony internetowej.
 2. Sprzedawca stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (treść dostępna pod adresem uokik.gov.pl/download.php?id=546).
 3. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.
 4. Sprzedawca jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży.
 5. Informacje handlowe - cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o produktach znajdujące się na stronie internetowej sprzedawcy, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

 1. Zamówienie
 1. Sklep internetowy realizuje zamówienia z wysyłką do Polski i innych krajów. Przy zamówienia z zagranicy - warunki wysyłki - w szczególności koszty są podane po wybraniu kraju docelowego podczas składania zamówienia.
 2. Przed złożeniem zamówienia klient musi się zapoznać z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.
 3. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
  1. Realizacja zamówienia (przygotowanie i wysyłka produktów) przez sprzedawcę następuje po otrzymaniu wpłaty na konto.
 4. Termin realizacji zamówienia w przypadku produktów znajdujących się w magazynie - nie dłużej niż 3 dni robocze, licząc od daty ustalonej jak w punkcie poprzednim. W większości przypadków zamówienia realizujemy w ciągu 24 godzin. W przypadku produktów oferowanych na zamówienie termin zostanie określony przy składaniu zamówienia.

 

 1. Ceny
 1. Podane w ofercie sklepu ceny produktów są cenami w walucie polskiej (ceny dostępne są również w walucie USD, EURO, GBP po wybraniu odpowiedniego filtru) i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki, w tym podatek VAT).
 2. Zakupu można dokonać tylko w walucie kraju docelowego (Polska - PLN, kraje strefy euro - EUR, Wielka brytania - GBP, USA, Kanada i reszta świata - USD). Zamówienia złożone niezgodnie z wytycznymi zostaną anulowane.
 3. Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy.
 4. Ceną wiążącą dla klienta jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.

 

 1. Formy płatności
 1. Sprzedawca akceptuje poniższe formy płatności:
  1. przedpłata - system płatności on-line PayPal - system administrowany przez PayPal Polska Spółka z o.o. ul. E. Plater 53, 00-113, Warszawa; oraz
  2. przedpłata - system płatności on-line Przelewy24 - system administrowany przez DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15. regulamin usługi dostępny pod adresem https://www.przelewy24.pl/regulamin.
  3. przedpłata - system płatności on-line PayU - system administrowany przez PayU S.A. ul. Grunwaldzka 186
   60-166 Poznań
 2. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 24 godzin od dnia jej zawarcia, chyba że strony umowy sprzedaży postanowią inaczej.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

 

 1. Wysyłka towaru
 1. Koszty dostawy ponosi klient chyba, że opis oferty produktu stanowi inaczej.
 2. Klient w trakcie wypełniania interaktywnego formularza zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt wysyłki podczas składania zamówienia.
 3. Zakupione produkty wysyłamy przesyłkami pocztowymi lub kurierskimi.

 

 1. Reklamacje i odstąpienie od umowy (zwroty) w stosunkach z klientami nie będącymi konsumentami (dotyczy przedsiębiorców)
 1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z klientami nie będącymi konsumentami.
 2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi wygasa po 2 latach od daty odebrania produktu.
 3. Klient ma prawo wyboru sposobu dostarczenia - włącznie z przysłaniem zamówionego przez siebie przewoźnika, który w jego imieniu dokona odbioru produktu.
 4. Jeżeli sprzedany produkt ma być przesłany przez sprzedawcę, uznaje się, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia produktu na miejsce przeznaczenia sprzedawca powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem produktów tego rodzaju.
 5. Z chwilą wydania sprzedanego produktu na klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu.
 6. Przy odbiorze przesyłki z zamówionymi produktami klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Jeżeli klient nie zbadał przesyłki i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu - następuje utrata uprawnień z tytułu rękojmi.
 7. Odpowiedzialność sprzedawcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu zawartej umowy. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 8. Jeśli nie zachodzą przypadki odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi, upoważniające klienta do zwrotu produktu, klient może zwrócić zakupiony produkt jedynie za zgodą sprzedawcy, na koszt klienta, jeżeli produkt jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.
 9. Jeżeli sprzedany produkt ma wady, klient może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na produkt wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony przez sprzedawcę lub naprawiany, chyba że wady są nieistotne.
 10. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 11. Wszelkie spory powstałe pomiędzy sprzedawcą/usługodawcą, a klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy.
 12. Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości - nie wymienione powyżej - w umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie cywilnym art. 556-581.

 

 1. Prawo do odstąpienia od umowy (zwrot towaru) w przypadku sprzedaży na odległość z udziałem konsumenta.
 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) konsument zawierając „umowę na odległość” - ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny - w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie produktu. W przypadku odstąpienia od umowy konsumentowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli w czasie zawierania umowy konsument wybrał sposób dostarczenia produktów inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez sprzedawcę - sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy sposób dostawy. Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną – można skorzystać z gotowego formularza (Oświadczenie o odstąpieniu od umowy_Formularz zwrotu). W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej sprzedawca niezwłocznie prześle konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Po przesłaniu oświadczenia konsument jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać produkt na adres do korespondencji podany w danych sprzedawcy - chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. O dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 4. Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci dokonane przez konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia produktu od sprzedawcy do konsumenta. Sprzedawca może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotnego produktu lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania - w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 5. Bezpośrednie koszty zwrotu produktu do sprzedawcy ponosi konsument.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach wymienionych w załączniku nr 1.
 7. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.

 

 1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji przy sprzedaży z udziałem konsumenta
 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć produkt będący przedmiotem umowy - bez wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w produkcie sprzedanym w tej samej chwili - przez okres 2 lat.
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku produktów objętych także gwarancją uprawnienia konsumenta i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Udzielona gwarancja na sprzedany produkt jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień konsumenta z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu przepisów o rękojmi za wady sprzedanego produktu (art. 577 Kodeksu Cywilnego).
 4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 5. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego produktu z umową, konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 6. W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby konsument wypełnił protokół reklamacyjny (Formularz reklamacyjny), lub w innej formie opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłał zgłoszenie drogą elektroniczną (e-mail) lub pocztą na adres do korespondencji sprzedawcy podany w nagłówku. Zgłoszenia można też dokonać telefonicznie lub ustnie.
 7. Wadliwy produkt - w uzgodnieniu ze sprzedawcą i jeżeli będzie to możliwe i celowe - konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym produkt został wydany konsumentowi.
 8. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, konsument może złożyć oświadczenie z wnioskiem o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta wymieni produkt wadliwy na produkt wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na produkt wolny od wad lub usunięcia wady.
 9. Konsument może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany produktu na produkt wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 10. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady.
 11. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 12. Sprzedawca rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji i poinformuje w tym czasie drogą pisemną lub elektroniczną konsumenta o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
 13. Po uwzględnieniu reklamacji sprzedawca zwróci konsumentowi koszty związane z reklamacją, a poniesione przez konsumenta. Sprzedawca przekaże należną kwotę konsumentowi na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.
 14. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą produktu - sprzedawca odeśle produkt konsumentowi na własny koszt.

 

 1. Usługi elektroniczne i warunki techniczne korzystania ze strony internetowej
 1. Sprzedawca w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę internetową sklepu poniższe usługi:
  1. utworzenie i administrowanie konta klienta w sklepie internetowym;
  2. przetwarzanie formularza zamówienia produktów w sklepie internetowym; oraz
  3. za zgodą klienta - przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. w formie usługi "newsletter".
 2. Świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne.
 3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu konta klienta na stronie sklepu internetowego zawierana jest na czas nieoznaczony. Za moment zawarcia uznaje się zakończenie procesu rejestracji klienta na stronie sklepu internetowego.
 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia w sklepie internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony - na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia - i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania zamówienia.
 5. Usługa "newsletter" zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa jest zawierana w momencie wyrażenia zgody na rozsyłanie wiadomości na adres klienta podany przy rejestracji.
 6. Konsument może odstąpić od umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyn w terminie 14 dni od zawarcia umowy - z wyjątkiem gdy świadczenie usługi rozpocznie się przed upływem tego terminu za zgodą konsumenta - składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
  1. za pomocą elektronicznego wzoru formularza odstąpienia od umowy (załącznik nr 2 do Regulaminu);
  2. w formie wiadomości e-mail lub pisemnie na adres siedziby sprzedawcy (usługodawcy).
 7. W przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy:
  1. Konsument może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres sprzedawcy. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia. Sprzedawca w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.
  2. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli konsument obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza Regulamin - z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy sprzedawca może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym.
  3. Sprzedawca i klient mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 8. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłoczne nie później niż w ciągu 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji.
 9. Do współpracy z systemem informatycznym usługodawcy po stronie klienta konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internet nawiązanie komunikacji ze stroną internetową sklepu. W przypadku komputera - system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora - nie mniejsza niż: 1024x768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie - dostarczone przez wytwórcę urządzenia - umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji sklepu internetowego konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie plików cookies omawia Polityka Prywatności umieszczona w zakładce na stronie sklepu internetowego.

 

 1. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych konsumenta zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sprzedawca.
 2. Podanie danych osobowych przez konsumenta jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy. Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych konsument wyraża jawnie przed rejestracją w systemie.
 3. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych konsumenta:
  1. nazwisko i imię;
  2. adres do wysyłki produktów;
  3. adres e-mail; oraz
  4. numer telefonu kontaktowego.
 4. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy usługodawcą i konsumentem i zrealizowania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim - z wyjątkiem opisanych w pkt. 5. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.
 5. W przypadku sprzedaży produktów poprzez sklep internetowy w celu dostarczenia produktów do konsumenta dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek - w szczególności Poczcie Polskiej, oraz firmom kurierskim - wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia, a w przypadku skorzystania z systemu płatności bezpośrednich on-line - administratorowi systemu płatności.
 6. Jeżeli klient wyrazi zgodę poprzez wpisanie się na listę subskrybentów będzie otrzymywał "newsletter" na podany przez siebie adres e-mailowy. W każdej chwili jest możliwa rezygnacja z usługi „newsletter”.
 7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.

 

 1. Postanowienia końcowe
 1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego. Wybór ten nie pozbawia jednak ochrony konsumenta jaką przyznają mu przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca kieruje swoją działalność do tego państwa i umowa wchodzi w zakres tej działalności.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) - przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce „REGULAMIN” na stronie sprzedawcy i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez klienta. Treść Regulaminu może być też przesłana w każdej chwili pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie klienta. Regulamin wraz z załącznikami jest również doręczany klientom w załączeniu do wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia i zawarcie umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:
  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.);
  3. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
  4. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
  5. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.); oraz
  6. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827).
 5. W przypadku gdyby w Regulaminie zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami Regulaminu.
 6. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
 7. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez sklep internetowy są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).
 8. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody administratora strony internetowej.
 9. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego - w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny.
 10. Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że aktualne informacje w tym zakresie są udostępniane na stronie: http://prawaKONSUMENTA.uokik.gov.pl. Konsumenci i przedsiębiorcy mogą wykorzystać do polubownego rozstrzygania sporów powołaną przez Komisję Europejską internetową platformę ODR. Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. UOKIK prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pod adresem https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
 11. Treść załączników nr 1, 2 i 3 stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

 

Załącznik nr 1:

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  1. umowy o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia umowy;
  3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb;
  4. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaję nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; oraz
  5. umowy zawartej na aukcji publicznej.

 

Załącznik nr 2 – stanowi "Oświadczenie o odstąpieniu od umowy_Formularz zwrotu"
Załącznik nr 3 - stanowi "Formularz reklamacyjny"

 

Data ostatniej aktualizacji: 01.02.2018 r.